Приети на 15.08.2019 г., в сила от 15.08.2019 г.

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, предоставяни онлайн на сайта www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти). Моля прочетете ги внимателно и се съгласете с тях преди да се регистрирате и ползвате сайта www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

Настоящите Общи условия представляват договор между Вас, като потребител на уеб сайта www.bgfarmer.com и фирма “ПАЛ Консулт” ЕООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6), наричани по-долу “www.bgfarmer.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта” или “Уеб сайтът”.

Вие следва да прочетете, да се съгласите и приемете всички правила и условия описани в този документ преди да ползвате уеб сайта www.bgfarmer.com и услугите, предлагани в него.

“ПАЛ Консулт” ЕООД има право и може да промени настоящите Общи условия по всяко време като промените ще бъдат публикувани в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от когато промяната влиза в сила.

Ако преработената версия на тези Общи условия намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние можем да публикуваме променените Общи условия преди датата, на която влизат в сила, за да ви дадем нужното предизвестие.

Ако Вие продължите да използвате уеб сайта www.bgfarmer.com и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящите Общи условия, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в тях.

Ако не приемате настоящите Общи условия и не сте съгласни с тях, Вие не може да ползвате www.bgfarmer.com, да получите достъп или да използвате уеб сайта или свързаните с него услуги. Ако сте съгласни с тези Общи условия и ги приемате, Вие декларирате и гарантирате, че се обвързвате и сте съгласни да получите съответните права за ползване. В такъв случай, “Вие” и “Ви” ще се отнасят за правния субект – потребител на уеб сайта, приел тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 1 – Дефиниции

“www.bgfarmer.com”: Настоящият интернет сайт www.bgfarmer.com, по-долу наричан „www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)“, „Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти“, „БГ ФЕРМЕР“, „Онлайн борсата“.

“Производител”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) като „Производител“ и е български производител на селскостопански и фермерски продукти.

“Потребител” или “Купувач”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) като „Потребител“/„Купувач“.

“Уеб сайт”: настоящият интернет сайт www.bgfarmer.com, управляван от “ПАЛ Консулт” ЕООД, ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

“Администратор”: лице, което управлява и администрира www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

“Електронен магазин”: онлайн профил на конкретен производител, включващ всички предлагани от него селскостопански и фермерски продукти, който профил е публикуван на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

“Продукти”: стоките, продуктите и услугите, предлагани от Производителите за продажба чрез www.bgfarmer.com.

РАЗДЕЛ 2 – Условия за регистрация и ползване на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)от Производители и Потребители (Купувачи)

2.1. За да се регистрирате на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти), е необходимо да сте навършили 18 години и да сте способни да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство. С Вашето съгласие с тези Общи условия Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, способни сте да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство и сте наясно със задължението си да използвате www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) съобразно всички нормативни и законови изисквания, както и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. “ПАЛ Консулт” ЕООД си запазва правото да проверява въведената в уеб сайта информация за производителите и потребителите по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, но и в един или повече официални държавни регистри или да поиска правни документи, които могат да потвърдят Вашата самоличност и предишен опит като производител/потребител в www.bgfarmer.com. При установяване на неверни данни в потребителския профил, Администраторът на Онлайн борсата има право да прекрати достъпа на съответния производител/потребител до www.bgfarmer.com, без за това да е необходимо каквото и да е предварително предизвестие.

2.3. Единствено Ваша е отговорността да помните или съхранявате по сигурен начин или на сигурно място Вашата парола за достъп до Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти. Вие се съгласявате да не споделяте паролата си за достъп до Уеб сайта с никого, както и да носите цялата отговорност по силата на всички обстоятелства за всяко предприето действие или последствие от използването на Вашата парола за достъп до Вашия профил в уеб сайта www.bgfarmer.com. Вие се задължавате да уведомите Администратора на уеб сайта на и-мейл: admin@bgfarmer.com незабавно ако изгубите паролата си или подозирате, че данните Ви за достъп до уеб сайта са били откраднати. Онлайн борсата не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи, причинени от неправомерно използване на данни за достъп до уеб сайта.

2.4. Можете да се регистрирате само веднъж.

2.5. Нямате право да се регистрирате под чуждо име.

2.6. Нямате право да ползвате уеб сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя www.bgfarmer.com.

2.7. Вие като потребител се съгласявате с използването на средствата за комуникация, използвани от уеб сайта www.bgfarmer.com, както и давате Вашето съгласие попълнените от Вас данни в уеб сайта да бъдат на разположение за служебно ползване от “ПАЛ Консулт” ЕООД, както и да бъдат предоставяни на производителите,чиито продукти сте поръчали, за целите на изпълнение на подадена от вас поръчка от съответния производител, както и на куриерски фирми за целите на доставка на поръчаните продукти. По силата на настоящите Общи условия уеб сайтът www.bgfarmer.com може да ви изпраща електронни уведомления, свързани с услугите предлагани от уеб сайта.

2.8. Нямате право да извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на уеб сайта. Нямате право да качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени файлове. Вие няма да публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки, различни от тези на Онлайн борсата.

2.9. Нямате право да извличате данни от уеб сайта www.bgfarmer.com чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и нямате право да копирате съдържание от уеб сайта, да публикувате съдържание от Онлайн борсата в други уеб сайтове, както и да използвате авторско съдържание от уеб сайта за каквато и да било друга услуга.

2.10. Представител на “ПАЛ Консулт” ЕООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до уеб сайта www.bgfarmer.com, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящите Общи условия или нарушавате правата на трето лице, използващо Онлайн борсата. Без да се ограничаваме в действията си, Ние можем да ограничим достъпа Ви до уеб сайта www.bgfarmer.com или да изтрием безвъзвратно вашия акаунт в уеб сайта, като не сме длъжни да обосноваваме действията си пред вас или други лица, в случай че: (а) нарушите някое от условията в настоящите Общи условия или други писмени политики и процедури, публикувани на уеб сайта; (б) не сме в състояние да проверим или удостоверим предоставена от Вас информация; или (в) Ние преценим, че Вашите действия могат да подведат под гражданска или правна отговорност Вас и/или друг регистрирани ползватели на уеб сайта www.bgfarmer.com. В случай че Вашият профил в уеб сайта www.bgfarmer.com бъде изтрит от Администратора на уеб сайта, Вие нямате право да продължите да ползвате уеб сайта чрез създаване на друг профил, освен ако нямате изричното съгласие и разрешение на представител на “ПАЛ Консулт” ЕООД. Когато вашата регистрация като потребител или производител е прекратена/изтрита, Вие вече може да нямате достъп до всички функции на уеб сайта www.bgfarmer.com.

2.11. Уеб сайтът www.bgfarmer.com и неговите собственици и автори си запазват всички права на собственост и авторско право за себе си.

2.12. “ПАЛ Консулт” ЕООД си запазва правото да се оттегли и прекрати дейността си, да промени функционалността или да промени по друг начин уеб сайта www.bgfarmer.com без предизвестие и по всяко време по собствено усмотрение.

РАЗДЕЛ 3 – Права и задължения на страните

3.1. Права и задължения на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)

3.1.1 Уеб сайтът www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) е длъжен:

3.1.1.1. Да предостави Онлайн борсата на всички потребители (купувачи) и производители, които желаят да се регистрират и да се възползват от функционалностите ѝ.

3.1.1.2. Да не предоставя данните, предоставени от потребителите на Онлайн борсата, на трети лица освен в случаите, когато това се изисква от Закона или се извършва в съответствие с настоящите Общи условия.

3.1.2. Уеб сайтът www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) има право:

3.1.2.1. Да премахва профил на Производител, който според предоставената на или събрана от Онлайн борсата информация не осъществява производство на земеделска и фермерска продукция или не предоставя на потребителите (купувачите) продукти от български произход и/или с необходимото качество и/или в поръчаното количество. В такъв случай Онлайн борсата ще уведоми Производителя с електронно съобщение за премахването на профила, като ще посочи и причините за това.

3.1.2.2. Да взема под внимание мненията и предложенията на потребителите и производителите, регистрирани на Онлайн борсата, във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти си запазва правото да отказва подобни промени, ако същите са технически трудно изпълними или напълно неизпълними или ако изпълнението им е свързано със финансови и материални средства, които Онлайн борсата не може или няма желание да предостави за тази цел.

3.2. Права и задължения на Производителя

3.2.1. Производителят има право:

3.2.1.1. Да получи пълен достъп до функционалностите и възможностите на Онлайн борсата.

3.2.1.2. Да добавя продукти в своя профил в Онлайн борсата, да редактира цените и разфасовките на продуктите, да спира (временно или постоянно) продуктите от продажба.

3.2.1.3. Да приема заявки за покупки от Потребители, регистрирани на Онлайн борсата.

3.2.1.4. Да изисква заплащане от Потребителя/Купувача на сумата за покупка и доставка на селскостопанските и фермерски продукти, поръчани от Потребителя/Купувача през Онлайн борсата.

3.2.1.5. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата.

3.2.1.6. Да получи договореното с Потребителя/Купувача заплащане за изпратените от него селскостопански и фермерски продукти при получаване на поръчаните продукти от Потребителя/Купувача.

3.2.1.7. Да отказва поръчки за покупка на продукти в случаите, когато прецени, че изпълнението на поръчката е невъзможно поради липса на наличност на продукта, незадоволително качество или други причини, както и когато срока за изпълнение, поискан от Поръчителя би се отразил на качеството на предоставените продукти.

3.2.2. Производителят е длъжен:

3.2.2.1. За да ползва услугите на Онлайн борсата, да въведе в профила си в Онлайн борсата вярна, точна и коректна информация за себе си. Предоставената информация за Производителя, включително име, адрес и телефон за връзка с Производителя, е видима за потребителите на Онлайн борсата.

3.2.2.2. Производителят се задължава, чрез поставен на продукта етикет и в описанието на продукта в сайта, да предостави изчерпателна, точна и коректна информация за всеки от продаваните от него продукти, в това число:

– адекватно наименование – такова, което идентифицира точно продукта, без да подвежда клиента;

– НЕТО тегло (пакетирани стоки);

– състав (за пакетирани стоки);

– срок на годност.

3.2.2.3. Да предлага само продукти, които може да достави и които отговарят на всички законови изисквания за тегло, състав, годност и качество и други такива, съобразно спецификата на продукта, както и да гарантира съответствието на стоките с договора за продажба.

3.2.2.4. Своевременно да спре от продажба продукти, чиито количества са изчерпани.

3.2.2.5. При поемане на поръчка за доставка на продукти да предостави качествени продукти в желаното от Потребителя/Купувача количество на цената, посочена на Онлайн борсата.

3.2.2.6. Да потвърди без излишно забавяне на всеки Потребител/Купувач приемането и изпълнението на поръчката му, както и да уведоми без излишно забавяне Потребителя/Купувача, в случай че не е в състояние да достави определен продукт или продукти или в случай че не е в състояние да достави продуктите в желаното от Потребителя/Купувача количество или с добро качество.

3.2.2.7. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг Потребителите/Купувачите на Онлайн борсата.

3.2.2.8. Да обработва и съхранява предоставените му лични данни на Потребителя/Купувача в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

3.2.2.9. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уебсайта www.bgfarmer.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

3.2.2.10. Да спазва без ограничение всички приложими данъчни и осигурителни закони на територията на България.

3.3. Права и задължения на Потребителя/Купувача

3.3.1. Потребителят/Купувачът има право:

3.3.1.1. Да получи безплатно пълен достъп до функционалностите и възможностите на Онлайн борсата.

3.3.1.2. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата.

3.3.1.3. Да публикува мнение/оценка за получените от даден Производител продукти.

3.3.2. Потребителят/Купувачът е длъжен:

3.3.2.1. Да получи поръчаните продукти и да заплати на Производителя и/или на куриерската фирма – доставчик на продуктите стойността за получените продукти в съответствие с обявените на Онлайн борсата цени, както и да заплати цената за доставката им при получаването на продуктите.

3.3.2.2. Да спазва добрия тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и Производителите на Онлайн борсата.

3.3.2.3. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уеб сайта www.bgfarmer.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

РАЗДЕЛ 4 – Ограничаване на отговорността

4.1. Ограничаване на отговорността на Производителя

4.1.1. Производителят не носи отговорност за качеството и състоянието на доставените стоки, ако Потребителят не ги получи своевременно от куриера.

4.2. Ограничаване на отговорността на Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти

4.2.1. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти не играе ролята на посредник между Потребителя/Купувача и Производителя и съответно не носи отговорност за евентуални спорове, възникнали между тези две Страни. Онлайн борсата предоставя на Производителите и Потребителите/Купувачите платформа/място в Интернет, където страните да се „срещнат“. Ние не участваме в юридически взаимоотношения между потребители и не предоставяме услуги, свързани с осъществяването на покупко-продажби на продукти между тях. “ПАЛ Консулт” ЕООД няма връзка със сключените договори между Производителите и Потребителите/Купувачите, регистрирани на уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ЕООД не участва в юридически взаимоотношения между регистрираните на Онлайн борсата Производители и Потребители/Купувачи, както и не поема никаква отговорност за сключени договори за покупко-продажба на продукти между тях.

4.2.2. “ПАЛ Консулт” ЕООД не е посредник, гарант или оператор на плащания или задължения от никакво естество, свързани по някакъв начин с договорите за покупко-продажба на продукти между Производителите и Потребителите/Купувачите, регистрирани на www.bgfarmer.com.

4.2.3. Онлайн борсата не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи за която и да е от Страните, в това число некачествени или не достатъчно качествени продукти, продукти, доставени в несъответстващо на поръчката количество или недоставени селскостопански и фермерски продукти, неполучени продукти от страна на Потребителя/Купувача или неуредени отношения между Потребителя/Купувача и Производителя. Евентуални спорове между тези две страни следва да бъдат уреждани по общия ред и съгласно действащото законодателство. В случай на спор Онлайн борсата има готовност да окаже, доколкото ѝ е възможно, съдействие за разрешаването на спора съгласно законовите разпоредби.

4.2.4. Онлайн борсата не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от употребата на уеб сайта.

4.2.5. Онлайн порталът не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на поръчки, потвърждения за поръчки и откази на поръчки по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.)

4.2.6. “ПАЛ Консулт” ЕООД и уеб сайтът www.bgfarmer.com не поемат и отхвърлят всякаква отговорност или ангажименти по отношение на надеждността и коректността на който и да било Потребител/Купувач или Производител, регистриран на уеб сайта, както и за качеството, количеството, вида и произхода на всякакви продукти, предлагани в уеб сайта www.bgfarmer.com.

4.2.7. Ако мислите, че Вие сте ощетен и неправомерно третиран от друг потребител на уеб сайта www.bgfarmer.com в следствие на недоразумение или поради друга причина, довела до неплащане на изпратени продукти, моля потърсете юридическа помощ. “ПАЛ Консулт” ЕООД не предоставя юридически услуги във връзка със спорове, възникнали между потребители.

4.3. Потребителят/Купувачът поема цялата отговорност при избора на Производител за поръчания от него продукт. Уеб сайтът www.bgfarmer.com не може да бъде подведен под никаква отговорност в следствие от направения от Потребителя/Купувача избор.

4.4. Настоящите Общи условия не създават обвързващо партньорство или бизнес отношения между регистрираните Потребители и Производители в Уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ЕООД не разполага с правомощия да влиза в писмени или устни, независимо подразбиращи се или конкретни, договори от името на който и да било Потребител или Производител, регистриран на уеб сайта www.bgfarmer.com.

4.5. Всички Производители, използващи уеб сайта www.bgfarmer.com, предлагащи селскостопански и фермерски продукти, са отговорни пред закона за осигурителните вноски и данъците върху доходите на физически и юридически лица. “ПАЛ Консулт” ЕООД няма отношение към и не поема никаква отговорност за данъчни декларации, осигурителните плащания и други плащания от каквото и да било естество, свързани с който и да било Производител или Потребител на Уеб сайта www.bgfarmer.com. Вие се съгласявате, че Уеб сайтът не е Ваш работодател или бизнес партньор и не можете да предявявате каквито и да било претенции или да отправяте обвинения, свързани с вашата трудова заетост под каквато и да била форма. Вие нямате право да обвинявате уеб сайта за това, че уеб сайтът ви дължи парични средства или компенсационни обезщетения или други видове обезщетения, предвидени от трудовото и осигурителното законодателство на България или на друга държава.

4.6. “ПАЛ Консулт” ЕООД не носи отговорност как Производителите определят необходимостта от или за издаване на официални документи, касови бележки и фактури, както и за определянето на размера на удръжките или таксите при преводите на парични средства. Единствено Производителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или как издават и осчетоводяват фактури и други счетоводни документи за плащанията, както и кога и как подават данъчни и осигурителни декларации за приходи. Уеб сайтът www.bgfarmer.com няма задължение да проверява и наблюдава спазването на приложимите данъчни и осигурителни закони.

4.7. “ПАЛ Консулт” ЕООД не носи отговорност за регистрацията на Производителите в НАП като лица, извършващи продажби чрез електронен магазин в Онлайн борсата на основание и в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Единствено Производителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или в какъв срок са се регистрирали като лица, извършващи продажби чрез електронен магазини в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

4.8. “ПАЛ Консулт” ЕООД не носи отговорност за претърпени от Производителите имуществени вреди, в случай на отменена или неполучена от Потребителя/Купувача поръчка на продукти.

4.9. Всички страни се освобождават от отговорностите им по тези Общи условия при настъпване на непреодолима сила.

РАЗДЕЛ 5 – Такси и достъп

5.1. Достъпът и регистрацията до Онлайн борсата може да бъде както безплатен (с ограничени функционалности), така и платен (с разширени или пълни функционалности) за Производителите.

5.2. Всички абонаментни пакети за Производителите са достъпни и подробно описани на уеб сайта, като посочени цени в Уеб сайта www.bgfarmer.com за абонаментните планове са крайни.

5.3. Плащания за услуги, които предоставя уеб сайтът www.bgfarmer.com, се приемат по следните начини:

  • БАНКОВА СМЕТКА

ПОЛУЧАТЕЛ: “ПАЛ Консулт” ЕООД

IBAN: BG22INTF40015048619365

BIC/SWIFT: BGUSBGSF

при банка „Ай Кард“ АД

  • Epay

За повече информация, моля посетете www.epay.bg.

Клиентски номер (КИН) в ePay.bg: 1599812360

5.4. Платени от Производителите суми за абонаментни пакети не се възстановяват, дори Производителите да не са се възползвали максимално от предоставените функционалности и услуги в рамките на абонаментния план.

5.8. В случай на погрешно извършено плащане към Онлайн борсата, “ПАЛ Консулт” ЕООД може да възстанови на Производителя погрешно платената сума, като от сумата, подлежаща на връщане “ПАЛ Консулт” ЕООД ще удържи банковите разходи/разходите за транзакцията (в зависимост от начина, по който е извършено плащането), както следва:

  • За плащания, извършени по банков път – 2 лв.
  • За плащания, извършени чрез Epay – 2 лв.

РАЗДЕЛ 6 – Поръчка на селскостопански и фермерски продукти

6.1. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти www.bgfarmer.com е онлайн платформа (борса), която осигурява възможност Производителите да предлагат асортимент от произвеждани или предлагани от тях продукти и услуги. През Онлайн борсата Потребителите/Купувачите получават достъп до публикуваните продукти или услуги от съответния Производител. Потребителите/Купувачите сключват договора за покупко-продажба на стоките с Производителите в Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти www.bgfarmer.com.

6.2. Всички условия по договора за покупко-продаба между Производителя и Потребителя/Купувача, са обект на договорки между страните, като www.bgfarmer.com в никакъв случай не е страна по този договр.

6.3. Всеки Производител организира самостоятелно и отделно от другите Производители, чиито продукти Потребителят е поръчал, доставката на поръчаните от Потребителя стоки.

6.4. Правата на Потребителите/Купувачите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят/Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

6.5. Потребителят се съгласява, че по отношение на пресните храни, плодове и зеленчуци, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Потребителя.

6.6. Производителят има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, за което Производителят уведомява в подходящ срок Потребителя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

6.7. Производителите изпълняват поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Производителят има право да откаже изпълнението на поръчка на Потребител. Производителите могат да ограничат доставените количества (специално за продукти на промоция) по свое усмотрение, ако преценят, че поръчаното количество застрашава наличността за други Потребители.

6.8. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

РАЗДЕЛ 7 – Цени и плащане

7.1. Потребителят/Купувачът следва да плати цената за отделните договори за покупко-продажба с наложен платеж при доставката на всяка пратка със стоки или по начин, договорен между Производителя и Потребителя/Купувача.

7.2. Всички цени на Продуктите и Услугите, обявени в уеб сайта www.bgfarmer.com, са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. В цената на продуктите не е включена цената за доставка, която се заплаща от Потребителя директно на куриера, извършващ доставката по тарифата на куриерската фирма-доставчик.

7.3. В случаите когато се налага Производителят да възстанови направено от Потребителя плащане при доставка на грешни или негодни за употреба продукти, възстановяването на платените от Потребителя суми ще бъде направено чрез наложен платеж при връщане на грешните/негодните за употреба продукти или по друг начин, уговорен предварително между Производителя и Потребителя.

РАЗДЕЛ 8 – Доставка на селскостопански и фермерски продукти

8.1. Поръчаните от Потребителя/Купувача продукти ще бъдат доставени от куриерска фирма или лично от Производителя на посочения от Потребителя адрес.

8.2. Доставката на поръчката до посочения от Потребителя адрес се извършва за сметка на Потребителя. Доставките се извършват според работното време и възможностите на куриерската фирма – доставчик на продуктите. За конкретния час и ден на доставка Потребителят ще бъде уведомен от куриерската фирма – доставчик на продуктите.

8.3. Ако Потребителят не може да бъде открит на посочения от него адрес за осъществяване на доставка и няма кой друг да приеме доставката на посочения адрес, куриерската фирма ще Ви остави съобщение за пропусната доставка и ще се опита да се свърже с Вас, за да се уговори изпълнението на доставката, за което може да ви бъде начислена допълнителна такса за доставка.

8.4. Потребителят/Купувачът носи отговорност за получаване на поръчката на посоченото от него адрес за доставка. Ако Потребителят не вземете своята поръчка, доставена до избран от него адрес за доставка, Потребителят дължи пълната стойност поръчката и доставката и няма право да се откаже от доставката, освен когато разполага с правата по чл. 9.8.

8.5. В случай, че получената от Потребителя поръчка се разминава с поръчаното от него, Потребителят трябва да се свърже с Производителя в рамките на деня, в който е извършена доставката. Потребителят не дължи заплащане за грешно доставени продукти, както и за продукти, които не са били доставени.

8.6. Производителите не носят отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от тях и извън техния контрол.

РАЗДЕЛ 9 – Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на закона за защита на потребителите. Право на отказ. Рекламации

9.1. Правилата на настоящия Раздел 9 от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители/Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.bgfarmer.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

9.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Производителите в уеб сайта www.bgfarmer.com, са определени в профила на всяка стока в Онлайн борсата.

9.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от всеки Производител в профила на всяка стока в Онлайн борсата.

9.4. Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак.

9.5. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя по тарифата на куриера, използван от съответния Производител за доставка на поръчаните от Потребителя стоки, и се предоставя като информация на Потребителите при получаване на доставените стоки.

9.6. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Онлайн борсата www.bgfarmer.com или електронна поща.

9.7. Потребителите нямат право да се откажат от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти, които са им доставени в запечатани опаковки и които са разпечатани. Повечето от продуктите, предлагани през Онлайн борсата, отговарят на тези изисквания и за тях Потребителят няма право на отказ от направена покупка, освен ако не са му доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката.

9.8. По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез писмено изявление до съответния Производител в свободен текст или чрез стандартния формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки.

9.9. Правото на отказ по чл. 9.8. не се прилага в следните случаи:

9.9.1. за доставка на стоки, изработени от Производителите по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

9.9.2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

9.9.3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

9.9.4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

9.10. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Производителят възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Платеното от Потребителя за продуктите ще бъде възстановено напълно, след като Производителят получи всички продукти, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ (не само част от тях) обратно на адреса на Производителя. Производителят възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Отговорност на Потребителя е да положи добра грижа за продуктите, преди да ги върне.

9.11. При упражняване на правото на отказ разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по чл.9.10., освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Производителят няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Производителя.

9.12. Потребителят се задължава да съхранява получените от Производителя стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.9.8.

9.13. Ако Производителят в Онлайн борсата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя/Купувача без ненужно забавяне.

9.14. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката не е получена лично от Потребителя) или в момента на получаване, когато продуктите са получени лично от Потребителя. За рекламация Потребителите следва да се свържат директно с Производителя на предоставените от него данни за контакт в Онлайн борсата.

РАЗДЕЛ 10 – Използване и защита на личните данни

10.1. Информацията и личните данни, предоставени от Страните, ще бъдат използвани само и единствено:

10.1.1. От Производителите и куриерските фирми/доставчиците, с които те работят, за изпълнение на поръчките, постъпили от Потребителите/Купувачите.

10.1.2. За маркетингови цели от страна на Онлайн борсата – спорадично изпращане на електронни съобщения до Потребителите и Производителите. Ако Потребителят/Производителят не желае да получава маркетингови съобщения от Онлайн борсата, той може да се отпише от тях, като за целта кликне на линка в края на електронното съобщение.

10.2. Личните данни на потребителите се съхраняват от страна на Онлайн портала в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай съответната Страна се задължава да уведоми в писмен вид (под формата на електронно съобщение) другата Страна за това.

РАЗДЕЛ 11 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

11.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между Страните.

11.3. В случай че между Страните не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

11.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за Вас като Потребител или Производител и Ви обвързват от дата на Вашата регистрация в Онлайн борсата и продължават да бъдат действащи и в сила, включително последващите им актуализирани версии, до момента, в който профилът Ви в Онлайн борсата бъде изтрит.

11.5. Онлайн борсата си запазва правото по всяко време да извършва изменения на настоящите Общи условия, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта, без обаче да се задължава изрично да уведоми останалите Страни за това.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В сила от: 15.08.2019 г.

Интернет страницата www.bgfarmer.com се задължава да защитава Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност разяснява прилаганите от нас практики за обработка на лични данни и Вашите възможности относно начините за събиране и използване на Вашите лични данни. Собственик на интернет страницата www.bgfarmer.com е “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Моля да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай че имате въпроси относно настоящата политика, може да се свържете с нас на следния и-мейл: admin@bgfarmer.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, вие не трябва да използвате този уеб сайт. “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202150933, има качеството администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу за краткост „Регламентът“ или „Общия регламент за защита на личните данни“).

Идентификация на администратора: “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6
ЕИК: 202150933
МОЛ: Елена Неделчева
E-mail: admin@bgfarmer.co
Уебсайт: www.bgfarmer.com

РАЗДЕЛ 1 – ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на Регламента и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:
Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице,
което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.
Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

РАЗДЕЛ 2 – ЗАЩО СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите данни се събират с цел:

– да ни позволите да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация
– изготвяне на анонимни статистически данни за използването на интернет страницата
– предоставяне на услуги
– подобряване на предоставяните от нас услуги
– събиране на мнения за качеството на предлаганите от нас услуги
– събиране на допълнителна информация с цел проучване и отговор на зададени от Вас въпроси
– анализ на характеристиките на клиентите с цел разбиране на потребностите на пазара и клиентите, разработване на нови услуги – маркетингови комуникации
– счетоводни цели

Правните основания, на които обработваме вашите данни, са изразено съгласие; изпълнение на договор; оправдан интерес от наша страна за директния маркетинг, дотолкова, доколкото това се извършва в съответствие със законодателството за защита на данните и конкуренцията; оправдан интерес от наша страна за защита и доказателство на нашите права. Събраните лични данни се третират съгласно описаните в Регламента правила. Данните ще се използват само за горепосочените цели от “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, неговите служители и изпълнители с цел подобряване на предлаганите услуги.

Кой отговаря за Вашите лични данни?
Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да изпратите електронно съобщение на admin@bgfarmer.com. Служителите и управителите на “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, които имат достъп до лични данни, са задължени да ги защитават по начин, който е в съответствие с настоящата Политика за поверителност (например като не използват информацията за други цели, освен за предоставянето на услугите на клиента). Само надлежно упълномощени служители и управители на “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД имат достъп до личните данни на потребителите на уебсайта и до личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта чрез формата за контакт и чрез мейли до admin@bgfarmer.com. Този достъп се осъществява чрез потребителско име и парола за достъп. За изпълнение на поръчките и доставянето на поръчаните продукти достъп до личните данни имат също и производителите на поръчаните продукти и куриерските фирми, чрез които се осъществяват доставките. Обработващият данни, отговорен за обработката на личните данни на потребителите, е:

– за целите на предоставяне на услугите на уеб сайта www.bgfarmer.com в качеството на Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти – “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД
– за целите на сключване, изпълнение и доставка по договори за покупко-продажба на продукти, публикувани на уеб сайта www.bgfarmer.com – “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, производителите на поръчаните от потребителите на уеб сайта стоки и куриерските фирми, на които е възложена доставката на поръчаните от потребителите стоки, като производителите и куриерските фирми имат задължение да обработват предоставените им лични данни на потребители на уеб сайта в съответствие с изискванията на Регламента и само доколкото това е необходимо за целите на сключването и изпълнението на договорите за покупко-продажба на стоки и извършването на доставките на поръчаните продукти.
– за целите на маркетинга – “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД или доверени компании, предоставящи маркетингови инструменти, с които сме сключили договори.

РАЗДЕЛ 4 – ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

– Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
– Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
– Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
– Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);
– Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
– Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

РАЗДЕЛ 5 – КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ако желаете да се възползвате в качеството ви на производител на селскостопански и фермерски продукти или на потребител, желаещ да закупи такива продукти, от някоя от услугите, предлагани от www.bgfarmer.com, е необходимо да се регистрирате на уебсайта. Регистрирайки профила си в Онлайн борсата, вие давате съгласието си за обработването на личните ви данни от „ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.Ако имате нужда от допълнителна информация или съдействие във връзка с регистрацията или използването на услугите ни, може да ни изпратите съобщение чрез формата за контакти на уебсайта www.bgfarmer.com, да ни изпратите и-мейл на адрес admin@bgfarmer.com или да се свържете с нас чрез профилите ни в социалните и комуникационни мрежи, посочени на нашия уебсайт. При изпращането на запитване/съобщение/и-мейл, както и при свързването с нас чрез съобщение в социална или комуникационна мрежа, ние събираме лични данни на доброволна основа. Изпращайки ни запитване/съобщение/и-мейл или свързвайки се с нас по чрез съобщение в социална или комуникационна мрежа, вие се съгласявате с обработването на предоставените от вас личните данни от “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.

– При регистриране на нов производител ние събираме и обработваме име/наименование, седалището и адреса на управление на производителя, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива, адреса на мястото, където производителят осъществява стопанската си дейност. Тези данни са налични на уеб сайта www.bgfarmer.com и всеки потребител може да ги види преди да вземе решение да поръча стоки от съответния производител.
– При регистриране на нов потребител ние събираме и обработваме имената и имейл адреса му.
– При подаване на поръчка от потребител ние събираме, обработваме и предоставяме на производителите на поръчаните продукти имената, имейл адреса, телефона, адреса за фактуриране и доставка на потребителя, както и информация за извършеното плащане, ако такова е постъпило.
– Когато лице изпрати съобщение чрез формата за контакт на сайта или чрез електронно писмо до и-мейла admin@bgfarmer.com, ние събираме и обработваме името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес, телефон и др. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и предоставяне на оферта/информация за желаните от потребителя услуги на “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД.
– Когато лице се свърже с нас чрез Facebook или Viber, ние събираме и обработваме информация за посочените от него имена, телефонен номер и профил в съответната социална/комуникационна мрежа, както и други лични данни, които лицето желае да ни предостави във връзка със запитването си/предоставянето от наша страна на оферта/информация за услугите ни. Също така, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, системата създава и записва определена информация автоматично. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация (“данни от дневника” или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уеб сайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уеб сайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за “бисквитките” и данните за устройствата.

б/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android. При използване на събраната информация администраторът не извършва профилиране на физическите лица.

РАЗДЕЛ 6 – КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Ние ще запазим Вашите лични, клиентски и бизнес данни, докато са необходими за:

– предоставяне на стоки или услуги и информация, които Вие или Вашата организация сте поискали.
– кореспонденция относно запитване, което сте ни изпратили.
– управление на Вашите предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Политика за поверителност.

Данните се съхраняват и обработват, за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон, докато има нужда от информацията за предоставяне на услугите ни, както и до оттегляне на съгласие за обработване на съответните данни.

РАЗДЕЛ 7 – ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
• Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.
• Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане.
• Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо
• Възражение спрямо обработването на лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.
• Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). Също така, лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

РАЗДЕЛ 8 – КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРНОСТТА ИМ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ?

Ако желаете да получите справка за Вашите лични данни, които съхраняваме, или ако желаете да изтрием Вашите лични данни или да упражните някое друго от правата си по предходния раздел, можете просто да направите запитване/искане за това на admin@bgfarmer.com. Преди да предоставим исканата от Вас информация, ние ще предприемем съответните мерки с цел удостоверяване на Вашата самоличност. Правим това, за да защитим поверителността и сигурността на Вашите лични данни. Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до дружеството, съдържащо минимум следната информация:

– име, адрес и други данни за идентификация на съответното физическо лице;
– описание на искането;
– предпочитана форма за предоставяне на информация;
– подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
При подаване на заявлението по електронен път, то трябва да е подписано с електронен подпис.
При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници.
Срокът за разглеждане на заявление и произнасяне по него е 14-дневен срок от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Администраторът изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис, по имейл или по пощата с обратна разписка като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях. В случай че администраторът не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени неговите права, свързани със защитата на лични данни, той има право да упражни правото си на защита.

РАЗДЕЛ 9 – РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние предоставяме обработваните лични данни на физически лица – потребители на сайта на производителите на стоките, предлагани в уеб сайта www.bgfarmer.com, чиито продукти дадения потребител е поръчал, както и на куриерите, извършващи доставката на поръчаните от потребителя продукти. Това разкриване на информация се осъществява за целите на сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки между производителите и потребителите, регистрирани на уеб сайта www.bgfarmer.com. С подаването на поръчка за покупка на продукти се счита, че потребителят е дал съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на производителя на поръчаните продукти и на куриерската фирма, осъществяваща доставката на поръчаните продукти.
Също така имаме право да разкрием обработваните лични данни на следните изчерпателно изброени категории лица: 1. физически лица, за които се отнасят данните;
2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или е установено регулярно изискване или правото на достъп е установено със съдебно разпореждане; или
3. лица, за които правото произтича по силата на договор.
Възможно е да предоставим Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация на компании – администратори на лични данни или обработващи лични данни, предоставящи услуги в полза на нашите бизнес дейности, като например анализ на уеб сайтове, счетоводни услуги, доставчици на платежни услуги, поддържане на архив, обслужване на клиенти, куриерски услуги и др. Тези компании имат право да използват Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация, само ако са необходими, за да ни предоставят тези услуги. Тези лица ще обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни.
Също така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

РАЗДЕЛ 10 – СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни, защита срещу нерегламентирана обработка, случайно или незаконно унищожаване или повреждане, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
– цялата лична информация, която физическото лице ни предостави, се съхранява на сигурни и надеждни сървъри и папки. Всички лични данни ще бъдат съхранявани на сървър, който осигурява поверителност и съхранение на данните на територията на Европа, включително и архивиране на данните;
– при упражняване на правото на достъп от физическото лице, ние проверяваме идентичността на физическото лице, преди да му предоставим исканата информация.

РАЗДЕЛ 11 – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящето “ПАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с отправено от Вас запитване за информация за предлаганите от нас услуги, както и във връзка с кореспонденцията Ви с нас с цел получаване на информация за или използване на предлаганите от нас услуги, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото българско и европейско законодателството за защита на личните данни.
Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.

РАЗДЕЛ 12 – ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, а също и връзки към профила ни в социалните медии “Facebook”, “Youtube” и “Viber”. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и ние не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези сайтове. Вие използвате тези сайтове на ваша собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.
За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search console, Yoast SEO plugin за WordPress, други Wordspress plugins, Google Webmaster tools. В случай че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

РАЗДЕЛ 13 – ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използвайки уебсайта www.bgfarmer.com след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

РАЗДЕЛ 14 – КОНТАКТИ

В случай че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на и-мейл admin@bgfarmer.com.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

Приета на 13.05.2020 г.

 

Какво представляват „бисквитките и защо ги използваме?

Бисквитките са малки и често криптирани текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на потребителя, когато посещава уеб сайта ни. Бисквитките се създават, когато потребител зарежда нашата страница през интернет браузъра си. Бисквитките позволяват действия и предпочитанията на потребителя на тази страница да бъдат запаметени за определен период от време, за да не се налага потребителят да ги въвежда всеки път, когато посещава страницата ни или преминава от една страница към друга.

Бисквитките не ни позволяват да идентифицираме потребителите на нашия уеб сайт. Те се използват за събиране на анонимни данни и статистика за използването на нашата страница от потребителите. Бисквитките ни позволяват да подобряваме постоянно качеството на предлаганите от нас услуги и на съдържанието на уеб сайта ни. Повече информация за бисквитките може да получите на: http://www.allaboutcookies.org/.

Какви видове бисквитки използваме?

На нашата интернет страница е възможно да използваме бисквитки за отделни сесии, които остават на устройството на потребителя до затварянето на браузъра, постоянни бисквитки, оставащи на устройството на потребителя за по-дълъг период от време, и бисквитки от трети страни (партньори).

Бисквитките, които могат да се запазят при посещение на нашата интернет страница са следните видове:

Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки правят възможна правилната работа на уеб сайта ни, подпомагайки базови функции от рода на навигация между отделните страниците и достъп до защитените части на уеб сайта. Необходимите бисквитки се активират автоматично (т.е. преди потребителят да е натиснал бутона „Съгласен съм“ към уведомлението за използването на бисквитки).

Анализиращи бисквитки

Чрез анализиращите бисквитки получаваме информация и статистически данни за използването на страницата ни от потребителите, като например данни за град/държава, от която се осъществява достъпа до уеб сайта; вид на използваното от потребителя устройство (компютър, мобилен телефон и др.); потребителското поведение, например посетени от потребителя страници от уеб сайта, продължителност на престоя на уеб сайта и др. Анализиращите бисквитки не ни позволяват да идентифицираме потребителите на нашия уеб сайт.

Бисквитки от трети страни

Уеб сайтът съдържа бутони и инструменти, които се свързват с услуги на компании като “Facebook”, “Linkedin”, “Twitter” и други. Възможно е тези компании да поставят на устройството на потребителя, през което той достъпва нашата страница, бисквитки за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа, в случай че потребителят ползва съответните бутони и инструменти. За повече информация може да прегледате политиките за бисквитките, налични на сайтовете на гореизброените компании.

Управление и изтриване на бисквитките

С кликване върху бутона „Съгласен съм“ в банера, съдържащ уведомлението за бисквитките, или с продължаване разглеждането и използването на нашия уеб сайт, без да променя настройките на браузъра си, потребителят се съгласява с употребата на бисквитки от наша страна.

Потребителят може да зададе на браузъра си да приема или отхвърля всички или определени бисквитки. Обикновено тези настройки за управление на бисквитки се намират в меню „опции“ или „предпочитания“ на браузъра. Тук може да прочетете повече за управлението на бисквитките на различните видове браузъри: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Потребителят на нашата страница може да изтрие всички бисквитки, съхранени на устройството му. Тук може да прочетете повече относно изтриването на бисквитките на различните видове браузъри: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex.

Ограничаването и изтриването на определени бисквитки е възможно да окаже неблагоприятно въздействие върху част от функционалностите на нашия уеб сайт.

Изменения на политиката относно бисквитките

В случай че актуализираме настоящата Политика относно бисквитките, изменената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата и ще влезе в сила от датата на публикуване.

Ако имате въпроси относно нашата Политиката за бисквитките, моля свържете с нас на на e-mail: admin@bgfarmer.com.