ОБЩИ УСЛОВИЯ

Приети на 15.08.2019 г., в сила от 15.08.2019 г.

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се определят реда, условията и сроковете за всички услуги, предоставяни онлайн на сайта www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти). Моля прочетете ги внимателно и се съгласете с тях преди да се регистрирате и ползвате сайта www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

Настоящите Общи условия представляват договор между Вас, като потребител на уеб сайта www.bgfarmer.com и фирма “ПАЛ Консулт” ООД (ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6), наричани по-долу “www.bgfarmer.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта” или “Уеб сайтът”.

Вие следва да прочетете, да се съгласите и приемете всички правила и условия описани в този документ преди да ползвате уеб сайта www.bgfarmer.com и услугите, предлагани в него.

“ПАЛ Консулт” ООД има право и може да промени настоящите Общи условия по всяко време като промените ще бъдат публикувани в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от когато промяната влиза в сила.

Ако преработената версия на тези Общи условия намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние можем да публикуваме променените Общи условия преди датата, на която влизат в сила, за да ви дадем нужното предизвестие.

Ако Вие продължите да използвате уеб сайта www.bgfarmer.com и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящите Общи условия, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в тях.

Ако не приемате настоящите Общи условия и не сте съгласни с тях, Вие не може да ползвате www.bgfarmer.com, да получите достъп или да използвате уеб сайта или свързаните с него услуги. Ако сте съгласни с тези Общи условия и ги приемате, Вие декларирате и гарантирате, че се обвързвате и сте съгласни да получите съответните права за ползване. В такъв случай, “Вие” и “Ви” ще се отнасят за правния субект – потребител на уеб сайта, приел тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 1 – Дефиниции

“www.bgfarmer.com”: Настоящият интернет сайт www.bgfarmer.com, по-долу наричан „www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)“, „Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти“, „БГ ФЕРМЕР“, „Онлайн борсата“.

“Производител”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) като „Производител“ и е български производител на селскостопански и фермерски продукти.

“Потребител” или “Купувач”: физическо или юридическо лице, което е регистрирано на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) като „Потребител“/„Купувач“.

“Уеб сайт”: настоящият интернет сайт www.bgfarmer.com, управляван от “ПАЛ Консулт” ООД, ЕИК 202150933, адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, бл. 417, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

“Администратор”: лице, което управлява и администрира www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

“Електронен магазин”: онлайн профил на конкретен производител, включващ всички предлагани от него селскостопански и фермерски продукти, който профил е публикуван на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти).

“Продукти”: стоките, продуктите и услугите, предлагани от Производителите за продажба чрез www.bgfarmer.com.

РАЗДЕЛ 2 – Условия за регистрация и ползване на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)от Производители и Потребители (Купувачи)

2.1. За да се регистрирате на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти), е необходимо да сте навършили 18 години и да сте способни да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство. С Вашето съгласие с тези Общи условия Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години, способни сте да сключвате правно обвързващи договори в съответствие с приложимото законодателство и сте наясно със задължението си да използвате www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) съобразно всички нормативни и законови изисквания, както и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.2. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да проверява въведената в уеб сайта информация за производителите и потребителите по всяко време, включително, но не само в собствените си бази данни, но и в един или повече официални държавни регистри или да поиска правни документи, които могат да потвърдят Вашата самоличност и предишен опит като производител/потребител в www.bgfarmer.com. При установяване на неверни данни в потребителския профил, Администраторът на Онлайн борсата има право да прекрати достъпа на съответния производител/потребител до www.bgfarmer.com, без за това да е необходимо каквото и да е предварително предизвестие.

2.3. Единствено Ваша е отговорността да помните или съхранявате по сигурен начин или на сигурно място Вашата парола за достъп до Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти. Вие се съгласявате да не споделяте паролата си за достъп до Уеб сайта с никого, както и да носите цялата отговорност по силата на всички обстоятелства за всяко предприето действие или последствие от използването на Вашата парола за достъп до Вашия профил в уеб сайта www.bgfarmer.com. Вие се задължавате да уведомите Администратора на уеб сайта на и-мейл: admin@bgfarmer.com незабавно ако изгубите паролата си или подозирате, че данните Ви за достъп до уеб сайта са били откраднати. Онлайн борсата не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи, причинени от неправомерно използване на данни за достъп до уеб сайта.

2.4. Можете да се регистрирате само веднъж.

2.5. Нямате право да се регистрирате под чуждо име.

2.6. Нямате право да ползвате уеб сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя www.bgfarmer.com.

2.7. Вие като потребител се съгласявате с използването на средствата за комуникация, използвани от уеб сайта www.bgfarmer.com, както и давате Вашето съгласие попълнените от Вас данни в уеб сайта да бъдат на разположение за служебно ползване от “ПАЛ Консулт” ООД, както и да бъдат предоставяни на производителите,чиито продукти сте поръчали, за целите на изпълнение на подадена от вас поръчка от съответния производител, както и на куриерски фирми за целите на доставка на поръчаните продукти. По силата на настоящите Общи условия уеб сайтът www.bgfarmer.com може да ви изпраща електронни уведомления, свързани с услугите предлагани от уеб сайта.

2.8. Нямате право да извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на уеб сайта. Нямате право да качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени файлове. Вие няма да публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки, различни от тези на Онлайн борсата.

2.9. Нямате право да извличате данни от уеб сайта www.bgfarmer.com чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и нямате право да копирате съдържание от уеб сайта, да публикувате съдържание от Онлайн борсата в други уеб сайтове, както и да използвате авторско съдържание от уеб сайта за каквато и да било друга услуга.

2.10. Представител на “ПАЛ Консулт” ООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до уеб сайта www.bgfarmer.com, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящите Общи условия или нарушавате правата на трето лице, използващо Онлайн борсата. Без да се ограничаваме в действията си, Ние можем да ограничим достъпа Ви до уеб сайта www.bgfarmer.com или да изтрием безвъзвратно вашия акаунт в уеб сайта, като не сме длъжни да обосноваваме действията си пред вас или други лица, в случай че: (а) нарушите някое от условията в настоящите Общи условия или други писмени политики и процедури, публикувани на уеб сайта; (б) не сме в състояние да проверим или удостоверим предоставена от Вас информация; или (в) Ние преценим, че Вашите действия могат да подведат под гражданска или правна отговорност Вас и/или друг регистрирани ползватели на уеб сайта www.bgfarmer.com. В случай че Вашият профил в уеб сайта www.bgfarmer.com бъде изтрит от Администратора на уеб сайта, Вие нямате право да продължите да ползвате уеб сайта чрез създаване на друг профил, освен ако нямате изричното съгласие и разрешение на представител на “ПАЛ Консулт” ООД. Когато вашата регистрация като потребител или производител е прекратена/изтрита, Вие вече може да нямате достъп до всички функции на уеб сайта www.bgfarmer.com.

2.11. Уеб сайтът www.bgfarmer.com и неговите собственици и автори си запазват всички права на собственост и авторско право за себе си.

2.12. “ПАЛ Консулт” ООД си запазва правото да се оттегли и прекрати дейността си, да промени функционалността или да промени по друг начин уеб сайта www.bgfarmer.com без предизвестие и по всяко време по собствено усмотрение.

РАЗДЕЛ 3 – Права и задължения на страните

3.1. Права и задължения на www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти)

3.1.1 Уеб сайтът www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) е длъжен:

3.1.1.1. Да предостави Онлайн борсата на всички потребители (купувачи) и производители, които желаят да се регистрират и да се възползват от функционалностите ѝ.

3.1.1.2. Да не предоставя данните, предоставени от потребителите на Онлайн борсата, на трети лица освен в случаите, когато това се изисква от Закона или се извършва в съответствие с настоящите Общи условия.

3.1.2. Уеб сайтът www.bgfarmer.com (Онлайн борса за селскостопански и фермерски продукти) има право:

3.1.2.1. Да премахва профил на Производител, който според предоставената на или събрана от Онлайн борсата информация не осъществява производство на земеделска и фермерска продукция или не предоставя на потребителите (купувачите) продукти от български произход и/или с необходимото качество и/или в поръчаното количество. В такъв случай Онлайн борсата ще уведоми Производителя с електронно съобщение за премахването на профила, като ще посочи и причините за това.

3.1.2.2. Да взема под внимание мненията и предложенията на потребителите и производителите, регистрирани на Онлайн борсата, във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти си запазва правото да отказва подобни промени, ако същите са технически трудно изпълними или напълно неизпълними или ако изпълнението им е свързано със финансови и материални средства, които Онлайн борсата не може или няма желание да предостави за тази цел.

3.2. Права и задължения на Производителя

3.2.1. Производителят има право:

3.2.1.1. Да получи пълен достъп до функционалностите и възможностите на Онлайн борсата.

3.2.1.2. Да добавя продукти в своя профил в Онлайн борсата, да редактира цените и разфасовките на продуктите, да спира (временно или постоянно) продуктите от продажба.

3.2.1.3. Да приема заявки за покупки от Потребители, регистрирани на Онлайн борсата.

3.2.1.4. Да изисква заплащане от Потребителя/Купувача на сумата за покупка и доставка на селскостопанските и фермерски продукти, поръчани от Потребителя/Купувача през Онлайн борсата.

3.2.1.5. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата.

3.2.1.6. Да получи договореното с Потребителя/Купувача заплащане за изпратените от него селскостопански и фермерски продукти при получаване на поръчаните продукти от Потребителя/Купувача.

3.2.1.7. Да отказва поръчки за покупка на продукти в случаите, когато прецени, че изпълнението на поръчката е невъзможно поради липса на наличност на продукта, незадоволително качество или други причини, както и когато срока за изпълнение, поискан от Поръчителя би се отразил на качеството на предоставените продукти.

3.2.2. Производителят е длъжен:

3.2.2.1. За да ползва услугите на Онлайн борсата, да въведе в профила си в Онлайн борсата вярна, точна и коректна информация за себе си. Предоставената информация за Производителя, включително име, адрес и телефон за връзка с Производителя, е видима за потребителите на Онлайн борсата.

3.2.2.2. Производителят се задължава, чрез поставен на продукта етикет и в описанието на продукта в сайта, да предостави изчерпателна, точна и коректна информация за всеки от продаваните от него продукти, в това число:

– адекватно наименование – такова, което идентифицира точно продукта, без да подвежда клиента;

– НЕТО тегло (пакетирани стоки);

– състав (за пакетирани стоки);

– срок на годност.

3.2.2.3. Да предлага само продукти, които може да достави и които отговарят на всички законови изисквания за тегло, състав, годност и качество и други такива, съобразно спецификата на продукта, както и да гарантира съответствието на стоките с договора за продажба.

3.2.2.4. Своевременно да спре от продажба продукти, чиито количества са изчерпани.

3.2.2.5. При поемане на поръчка за доставка на продукти да предостави качествени продукти в желаното от Потребителя/Купувача количество на цената, посочена на Онлайн борсата.

3.2.2.6. Да потвърди без излишно забавяне на всеки Потребител/Купувач приемането и изпълнението на поръчката му, както и да уведоми без излишно забавяне Потребителя/Купувача, в случай че не е в състояние да достави определен продукт или продукти или в случай че не е в състояние да достави продуктите в желаното от Потребителя/Купувача количество или с добро качество.

3.2.2.7. Да спазва добрия и колегиален тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и друг Потребителите/Купувачите на Онлайн борсата.

3.2.2.8. Да обработва и съхранява предоставените му лични данни на Потребителя/Купувача в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

3.2.2.9. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уебсайта www.bgfarmer.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

3.2.2.10. Да спазва без ограничение всички приложими данъчни и осигурителни закони на територията на България.

3.3. Права и задължения на Потребителя/Купувача

3.3.1. Потребителят/Купувачът има право:

3.3.1.1. Да получи безплатно пълен достъп до функционалностите и възможностите на Онлайн борсата.

3.3.1.2. Да внася предложения и мнения във връзка с евентуални промени и подобрения на начина на работа на Онлайн борсата.

3.3.1.3. Да публикува мнение/оценка за получените от даден Производител продукти.

3.3.2. Потребителят/Купувачът е длъжен:

3.3.2.1. Да получи поръчаните продукти и да заплати на Производителя и/или на куриерската фирма – доставчик на продуктите стойността за получените продукти в съответствие с обявените на Онлайн борсата цени, както и да заплати цената за доставката им при получаването на продуктите.

3.3.2.2. Да спазва добрия тон при всякакъв вид комуникация, осъществена между него и Производителите на Онлайн борсата.

3.3.2.3. Да следи актуализациите на настоящите Общи условия на уеб сайта www.bgfarmer.com, както и да спазва задълженията, описани в приложимите Общи условия.

РАЗДЕЛ 4 – Ограничаване на отговорността

4.1. Ограничаване на отговорността на Производителя

4.1.1. Производителят не носи отговорност за качеството и състоянието на доставените стоки, ако Потребителят не ги получи своевременно от куриера.

4.2. Ограничаване на отговорността на Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти

4.2.1. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти не играе ролята на посредник между Потребителя/Купувача и Производителя и съответно не носи отговорност за евентуални спорове, възникнали между тези две Страни. Онлайн борсата предоставя на Производителите и Потребителите/Купувачите платформа/място в Интернет, където страните да се „срещнат“. Ние не участваме в юридически взаимоотношения между потребители и не предоставяме услуги, свързани с осъществяването на покупко-продажби на продукти между тях. “ПАЛ Консулт” ООД няма връзка със сключените договори между Производителите и Потребителите/Купувачите, регистрирани на уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ООД не участва в юридически взаимоотношения между регистрираните на Онлайн борсата Производители и Потребители/Купувачи, както и не поема никаква отговорност за сключени договори за покупко-продажба на продукти между тях.

4.2.2. “ПАЛ Консулт” ООД не е посредник, гарант или оператор на плащания или задължения от никакво естество, свързани по някакъв начин с договорите за покупко-продажба на продукти между Производителите и Потребителите/Купувачите, регистрирани на www.bgfarmer.com.

4.2.3. Онлайн борсата не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи за която и да е от Страните, в това число некачествени или не достатъчно качествени продукти, продукти, доставени в несъответстващо на поръчката количество или недоставени селскостопански и фермерски продукти, неполучени продукти от страна на Потребителя/Купувача или неуредени отношения между Потребителя/Купувача и Производителя. Евентуални спорове между тези две страни следва да бъдат уреждани по общия ред и съгласно действащото законодателство. В случай на спор Онлайн борсата има готовност да окаже, доколкото ѝ е възможно, съдействие за разрешаването на спора съгласно законовите разпоредби.

4.2.4. Онлайн борсата не носи отговорност за нанесени щети и/или пропуснати ползи от употребата на уеб сайта.

4.2.5. Онлайн порталът не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на поръчки, потвърждения за поръчки и откази на поръчки по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.)

4.2.6. “ПАЛ Консулт” ООД и уеб сайтът www.bgfarmer.com не поемат и отхвърлят всякаква отговорност или ангажименти по отношение на надеждността и коректността на който и да било Потребител/Купувач или Производител, регистриран на уеб сайта, както и за качеството, количеството, вида и произхода на всякакви продукти, предлагани в уеб сайта www.bgfarmer.com.

4.2.7. Ако мислите, че Вие сте ощетен и неправомерно третиран от друг потребител на уеб сайта www.bgfarmer.com в следствие на недоразумение или поради друга причина, довела до неплащане на изпратени продукти, моля потърсете юридическа помощ. “ПАЛ Консулт” ООД не предоставя юридически услуги във връзка със спорове, възникнали между потребители.

4.3. Потребителят/Купувачът поема цялата отговорност при избора на Производител за поръчания от него продукт. Уеб сайтът www.bgfarmer.com не може да бъде подведен под никаква отговорност в следствие от направения от Потребителя/Купувача избор.

4.4. Настоящите Общи условия не създават обвързващо партньорство или бизнес отношения между регистрираните Потребители и Производители в Уеб сайта. “ПАЛ Консулт” ООД не разполага с правомощия да влиза в писмени или устни, независимо подразбиращи се или конкретни, договори от името на който и да било Потребител или Производител, регистриран на уеб сайта www.bgfarmer.com.

4.5. Всички Производители, използващи уеб сайта www.bgfarmer.com, предлагащи селскостопански и фермерски продукти, са отговорни пред закона за осигурителните вноски и данъците върху доходите на физически и юридически лица. “ПАЛ Консулт” ООД няма отношение към и не поема никаква отговорност за данъчни декларации, осигурителните плащания и други плащания от каквото и да било естество, свързани с който и да било Производител или Потребител на Уеб сайта www.bgfarmer.com. Вие се съгласявате, че Уеб сайтът не е Ваш работодател или бизнес партньор и не можете да предявявате каквито и да било претенции или да отправяте обвинения, свързани с вашата трудова заетост под каквато и да била форма. Вие нямате право да обвинявате уеб сайта за това, че уеб сайтът ви дължи парични средства или компенсационни обезщетения или други видове обезщетения, предвидени от трудовото и осигурителното законодателство на България или на друга държава.

4.6. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност как Производителите определят необходимостта от или за издаване на официални документи, касови бележки и фактури, както и за определянето на размера на удръжките или таксите при преводите на парични средства. Единствено Производителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или как издават и осчетоводяват фактури и други счетоводни документи за плащанията, както и кога и как подават данъчни и осигурителни декларации за приходи. Уеб сайтът www.bgfarmer.com няма задължение да проверява и наблюдава спазването на приложимите данъчни и осигурителни закони.

4.7. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност за регистрацията на Производителите в НАП като лица, извършващи продажби чрез електронен магазин в Онлайн борсата на основание и в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Единствено Производителите носят пълната отговорност пред закона дали, кога или в какъв срок са се регистрирали като лица, извършващи продажби чрез електронен магазини в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

4.8. “ПАЛ Консулт” ООД не носи отговорност за претърпени от Производителите имуществени вреди, в случай на отменена или неполучена от Потребителя/Купувача поръчка на продукти.

4.9. Всички страни се освобождават от отговорностите им по тези Общи условия при настъпване на непреодолима сила.

РАЗДЕЛ 5 – Такси и достъп

5.1. Достъпът и регистрацията до Онлайн борсата може да бъде както безплатен (с ограничени функционалности), така и платен (с разширени или пълни функционалности) за Производителите.

5.2. Всички абонаментни пакети за Производителите са достъпни и подробно описани на уеб сайта, като посочени цени в Уеб сайта www.bgfarmer.com за абонаментните планове са крайни.

5.3. Плащания за услуги, които предоставя уеб сайтът www.bgfarmer.com, се приемат по следните начини:

  • БАНКОВА СМЕТКА

ПОЛУЧАТЕЛ: “ПАЛ Консулт” ООД

IBAN: BG22INTF40015048619365

BIC/SWIFT: BGUSBGSF

при банка „Ай Кард“ АД

  • Epay

За повече информация, моля посетете www.epay.bg.

Клиентски номер (КИН) в ePay.bg: 1599812360

5.4. Платени от Производителите суми за абонаментни пакети не се възстановяват, дори Производителите да не са се възползвали максимално от предоставените функционалности и услуги в рамките на абонаментния план.

5.8. В случай на погрешно извършено плащане към Онлайн борсата, “ПАЛ Консулт” ООД може да възстанови на Производителя погрешно платената сума, като от сумата, подлежаща на връщане “ПАЛ Консулт” ООД ще удържи банковите разходи/разходите за транзакцията (в зависимост от начина, по който е извършено плащането), както следва:

  • За плащания, извършени по банков път – 2 лв.
  • За плащания, извършени чрез Epay – 2 лв.

РАЗДЕЛ 6 – Поръчка на селскостопански и фермерски продукти

6.1. Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти www.bgfarmer.com е онлайн платформа (борса), която осигурява възможност Производителите да предлагат асортимент от произвеждани или предлагани от тях продукти и услуги. През Онлайн борсата Потребителите/Купувачите получават достъп до публикуваните продукти или услуги от съответния Производител. Потребителите/Купувачите сключват договора за покупко-продажба на стоките с Производителите в Онлайн борсата за селскостопански и фермерски продукти www.bgfarmer.com.

6.2. Всички условия по договора за покупко-продаба между Производителя и Потребителя/Купувача, са обект на договорки между страните, като www.bgfarmer.com в никакъв случай не е страна по този договр.

6.3. Всеки Производител организира самостоятелно и отделно от другите Производители, чиито продукти Потребителят е поръчал, доставката на поръчаните от Потребителя стоки.

6.4. Правата на Потребителите/Купувачите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят/Купувачът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

6.5. Потребителят се съгласява, че по отношение на пресните храни, плодове и зеленчуци, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Потребителя.

6.6. Производителят има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, за което Производителят уведомява в подходящ срок Потребителя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

6.7. Производителите изпълняват поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Производителят има право да откаже изпълнението на поръчка на Потребител. Производителите могат да ограничат доставените количества (специално за продукти на промоция) по свое усмотрение, ако преценят, че поръчаното количество застрашава наличността за други Потребители.

6.8. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

РАЗДЕЛ 7 – Цени и плащане

7.1. Потребителят/Купувачът следва да плати цената за отделните договори за покупко-продажба с наложен платеж при доставката на всяка пратка със стоки или по начин, договорен между Производителя и Потребителя/Купувача.

7.2. Всички цени на Продуктите и Услугите, обявени в уеб сайта www.bgfarmer.com, са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. В цената на продуктите не е включена цената за доставка, която се заплаща от Потребителя директно на куриера, извършващ доставката по тарифата на куриерската фирма-доставчик.

7.3. В случаите когато се налага Производителят да възстанови направено от Потребителя плащане при доставка на грешни или негодни за употреба продукти, възстановяването на платените от Потребителя суми ще бъде направено чрез наложен платеж при връщане на грешните/негодните за употреба продукти или по друг начин, уговорен предварително между Производителя и Потребителя.

РАЗДЕЛ 8 – Доставка на селскостопански и фермерски продукти

8.1. Поръчаните от Потребителя/Купувача продукти ще бъдат доставени от куриерска фирма или лично от Производителя на посочения от Потребителя адрес.

8.2. Доставката на поръчката до посочения от Потребителя адрес се извършва за сметка на Потребителя. Доставките се извършват според работното време и възможностите на куриерската фирма – доставчик на продуктите. За конкретния час и ден на доставка Потребителят ще бъде уведомен от куриерската фирма – доставчик на продуктите.

8.3. Ако Потребителят не може да бъде открит на посочения от него адрес за осъществяване на доставка и няма кой друг да приеме доставката на посочения адрес, куриерската фирма ще Ви остави съобщение за пропусната доставка и ще се опита да се свърже с Вас, за да се уговори изпълнението на доставката, за което може да ви бъде начислена допълнителна такса за доставка.

8.4. Потребителят/Купувачът носи отговорност за получаване на поръчката на посоченото от него адрес за доставка. Ако Потребителят не вземете своята поръчка, доставена до избран от него адрес за доставка, Потребителят дължи пълната стойност поръчката и доставката и няма право да се откаже от доставката, освен когато разполага с правата по чл. 9.8.

8.5. В случай, че получената от Потребителя поръчка се разминава с поръчаното от него, Потребителят трябва да се свърже с Производителя в рамките на деня, в който е извършена доставката. Потребителят не дължи заплащане за грешно доставени продукти, както и за продукти, които не са били доставени.

8.6. Производителите не носят отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от тях и извън техния контрол.

РАЗДЕЛ 9 – Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на закона за защита на потребителите. Право на отказ. Рекламации

9.1. Правилата на настоящия Раздел 9 от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители/Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.bgfarmer.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

9.2. Основните характеристики на стоките, предлагани от Производителите в уеб сайта www.bgfarmer.com, са определени в профила на всяка стока в Онлайн борсата.

9.3. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от всеки Производител в профила на всяка стока в Онлайн борсата.

9.4. Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак.

9.5. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя по тарифата на куриера, използван от съответния Производител за доставка на поръчаните от Потребителя стоки, и се предоставя като информация на Потребителите при получаване на доставените стоки.

9.6. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Онлайн борсата www.bgfarmer.com или електронна поща.

9.7. Потребителите нямат право да се откажат от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти, които са им доставени в запечатани опаковки и които са разпечатани. Повечето от продуктите, предлагани през Онлайн борсата, отговарят на тези изисквания и за тях Потребителят няма право на отказ от направена покупка, освен ако не са му доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката.

9.8. По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез писмено изявление до съответния Производител в свободен текст или чрез стандартния формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки.

9.9. Правото на отказ по чл. 9.8. не се прилага в следните случаи:

9.9.1. за доставка на стоки, изработени от Производителите по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

9.9.2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

9.9.3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

9.9.4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

9.10. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Производителят възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Платеното от Потребителя за продуктите ще бъде възстановено напълно, след като Производителят получи всички продукти, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ (не само част от тях) обратно на адреса на Производителя. Производителят възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Отговорност на Потребителя е да положи добра грижа за продуктите, преди да ги върне.

9.11. При упражняване на правото на отказ разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по чл.9.10., освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Производителят няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Производителя.

9.12. Потребителят се задължава да съхранява получените от Производителя стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.9.8.

9.13. Ако Производителят в Онлайн борсата не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя/Купувача без ненужно забавяне.

9.14. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката не е получена лично от Потребителя) или в момента на получаване, когато продуктите са получени лично от Потребителя. За рекламация Потребителите следва да се свържат директно с Производителя на предоставените от него данни за контакт в Онлайн борсата.

РАЗДЕЛ 10 – Използване и защита на личните данни

10.1. Информацията и личните данни, предоставени от Страните, ще бъдат използвани само и единствено:

10.1.1. От Производителите и куриерските фирми/доставчиците, с които те работят, за изпълнение на поръчките, постъпили от Потребителите/Купувачите.

10.1.2. За маркетингови цели от страна на Онлайн борсата – спорадично изпращане на електронни съобщения до Потребителите и Производителите. Ако Потребителят/Производителят не желае да получава маркетингови съобщения от Онлайн борсата, той може да се отпише от тях, като за целта кликне на линка в края на електронното съобщение.

10.2. Личните данни на потребителите се съхраняват от страна на Онлайн портала в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай съответната Страна се задължава да уведоми в писмен вид (под формата на електронно съобщение) другата Страна за това.

РАЗДЕЛ 11 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

11.2. Възникналите спорове по прилагане на тези Общи условия ще се решават чрез преговори между Страните.

11.3. В случай че между Страните не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят до компетентния български съд.

11.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за Вас като Потребител или Производител и Ви обвързват от дата на Вашата регистрация в Онлайн борсата и продължават да бъдат действащи и в сила, включително последващите им актуализирани версии, до момента, в който профилът Ви в Онлайн борсата бъде изтрит.

11.5. Онлайн борсата си запазва правото по всяко време да извършва изменения на настоящите Общи условия, като публикува изменените Общи условия на уеб сайта, без обаче да се задължава изрично да уведоми останалите Страни за това.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.